Български пощи
Новини и съобщения
Изготвен проект за изменение на подробен устройствен план –план за регулация и застрояване за ПИ 52218.530.444
19.06.2018


О Б Я В Л Е Н И Е
№ 786
Априлци 19.06.2018 г.

Община Априлци, област Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че на основание, чл.134, ал.1, ал.2, т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и Заповед №199/14.06.2018 г. на Кмета на община Априлци, е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план –план за регулация и застрояване за ПИ 52218.530.444,  по кадастралната карта на гр.Априлци/, обособен в УПИ VI, с предназначение „За универсална зала” от кв.23, по плана на гр. Априлци, с който от ПИ с идентификатор 52218.530.444  се обособява един урегулиран поземлен имот с предназначение „за парк“ като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници и се запазва предвидената улична регулация по действуващия регулационен план на кв. Център гр. Априлци. Останалата част от урегулирания поземлен имот по действащия план за регулация се урегулира в УПИ VII и запазва предназначението си „за универсална зала”.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от връчване на обявлението по чл.128, ал.3 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация гр. Априлци.
Проектът е изложен в сградата на общината , II-ри етаж, стая № 17.Д-р Младен Пелов .../П/...
Кмет на Община Априлци

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"