Български пощи
Новини и съобщения
Допуснато изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за поземлен имот с идентификатор 52218.513.137, обособен в УПИ XVI, XVII и XVIII от кв.38 по РП на гр. Априлци кв.Видима
02.05.2018О Б Я В Л Е Н И Е

№ 553
Априлци, 02.05.2018 г.


Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед № 150/30.04.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за  поземлен  имот с идентификатор  52218.513.137, обособен в УПИ XVI, XVII и XVIII от кв.38 по регулационния  план на гр. Априлци кв. Видима, който да се изработи в следните съставни части:

1. Изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 52218.513.137, включен в УПИ XVI с предназначение „за производствени нужди”, УПИ XVII „за производствени нужди”, и  УПИ XVIII с предназначение „за складова база и офиси” от кв. 38, по регулационния  план на гр. Априлци, кв. Видима, с който поземлен имот с идентификатор 52218.513.137 да се обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот, регулационните граници на които да се поставят в съответствие с имотните му граници с номер XVI–137, кв.38 по плана на гр. Априлци, кв. Видима, и се  определи  предназначение „За производствени и складови дейности и офиси” като се определи режим на устройство и застрояване съгласно изискванията на чл.25 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ за територии от разновидност „Предимно производствена зона“ /Пп/.
2. Инвестиционен проект за  „Преустройство на съществуващ покрит паркинг в склад за пружини “.
Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.

Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.

Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ
Кмет на Община Априлци

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"