Български пощи
Новини и съобщения
Допуснато изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот идентификатор 52218.262.124
27.04.2018О Б Я В Л Е Н И Е
№ 539
Априлци 27.04.2018 г.


Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №144/24.04.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за  подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за поземлен  имот идентификатор 52218.262.124 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Видима, област Ловеч, с който за поземлен имот с идентификатор 52218.262.124 да се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот - УПИ III-262.124 с конкретно предназначение „За жилищно застрояване” при спазване на изискванията за устройство и застрояване на територии от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина“ /Жм/  с показатели:  височина – до 10м; плътност на застрояване – до 60%; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%;  застрояване – свободно.
Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ
Кмет на Община Априлци

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД


Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"