Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Допуснато изработване на проект на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 52218.585.43
27.04.2018О Б Я В Л Е Н И Е

№ 541
Априлци 27.04. 2018 г.

1. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №110/28.03.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за  подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за част от поземлен имот с идентификатор 52218.585.43, по кадастралната карта на  гр. Априлци, кв. Център, област Ловеч, с който за част от поземления имот с проектен идентификатор 52218.585.46 в размер на 500 кв.м да се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот - УПИ  I-585.46, с конкретно предназначение „За къща за гости” при спазване на изискванията за устройство и застрояване на територии от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина“ /Жм/  с показатели:  височина – до 10м; плътност на застрояване – до 60%; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%;  застрояване – свободно.

Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.


Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ
Кмет на Община Априлци


*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"