Български пощи
Новини и съобщения
Допуснато изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 52218.545.95, 52218.545.96, 52218.45.97 и част от поземлен имот с идентификатор 52218.545.98
12.03.2018О Б Я В Л Е Н И Е
№ 369
Априлци, 12.03.2018 г.

Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №93/09.03.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за  подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за поземлени  имоти с идентификатори  52218.545.95, 52218.545.96, 52218.45.97 и част от поземлен имот с идентификатор 52218.545.98 по кадастралната карта на  гр.Априлци, кв.Острец, строителен полигон „Боголонта”, област Ловеч, с който:
1.1 От поземлен имот с идентификатор 52218.545.95 и част от поземлен имот с идентификатор 52218.545.96 да се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот УПИ III-545.95,96, а от останалата част на ПИ с идентификатор52218.545.96, целия  ПИ 52218.545.97 и част от ПИ 52218.545.98 в размер на 301 кв.м. да се обособи втори УПИ II-545.96,97,98 с предназначение  за  „Ниско жилищно застрояване” при спазване на чл.19 от ЗУТ. От останалата част от ПИ 52218.545.98, съответстваща на идеалните части от правото на собственост да се обособи УПИ I-545.98.
1.2 За гореописаните имоти се определя предназначение  „За  ниско жилищно застрояване”, при спазване на изискванията за устройство и застрояване на територии от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина“ /Жм/  с показатели:  височина – до 10м; плътност на застрояване – до 60%; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%;  застрояване – свободно.
Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ
Кмет на Община Априлци


*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"