Български пощи
Новини и съобщения
Допуснато изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 52218.544.75
07.02.2018О Б Я В Л Е Н И Е

№ 204
Априлци, 07.02.2018 г.

Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №41/06.02.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за  подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за поземлен  имот с идентификатор 52218.544.75 – застроен с жилищна и стопански сгради, по кадастралната карта на  гр.Априлци, кв.Острец, строителен полигон „Маришница”, област Ловеч , с което:
От поземлен имот с идентификатор  52218.544.75 да се обособят два  самостоятелни  урегулирани поземлени имота - УПИ I-544.144 и УПИ II-544.145 , с предназначение  „За жилищно строителство”, при спазване на изискванията за устройство и застрояване на територии от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина“ /Жм/  с показатели:  височина – до 10м; плътност на застрояване – до 60%; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%;  застрояване – свободно.

Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.


Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ .../ П /...
Кмет на Община Априлци

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"