Български пощи
Новини и съобщения
Публичен търг за отдаване под наем на две отделни клетки за поставяне на автомати за топли и студени безалкохолни напитки
10.05.2017
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2, и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.70, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 314/27.04.2017 г. на Общинския съвет - Априлци
Ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на две отделни клетки за поставяне на автомати за топли и студени безалкохолни напитки, с обща площ по 1 /един/ кв.м. за всяка клетка- № 1 и № 2, във фоайето до централния вход на сграда с идентификатор 52218.530.282.2 – Масивна двуетажна административна делова сграда със ЗП 927 кв.м. /сградата на община Априлци/.
Определената от Общински съвет Априлци начална тръжна месечна наемна цена на един квадратен метър е в размер на 12,55 лв. /Дванадесет лева и 55 ст. / без ДДС
Тръжната документация ще се закупува в касата на Общински център за информация и услуги на първи етаж в сградата на Община Априлци срещу 20.00 /Двадесет/ лв. без ДДС, в срок до 15.00 часа на 17.05.2017 г., включително.
Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 15.30 часа на 17.05.2017 г., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.
Депозитната вноска за участие в публичния търг в размер на 12,55 лв./Дванадесет лева и 55 ст./ за всяка клетка, ще се внася по банкова сметка на община Априлци в Търговска Банка „ОББ” – клон Априлци, (IBAN) BG59UBBS 80 02 33 00 28 47 10, банков код UBBSBGSF, в срок до 16.00 часа на 17.05.2017 г., включително.
Предложенията за участие в публичния търг ще се подават в Общински център за информация и услуги на гражданите, в срок до 16.30 часа на 17.05.2017 г., включително.
Публичния търг ще се проведе на 18.05.2017 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Априлци.
При неявяване на кандидати ще се проведе повторен публичен търг на 25.05.2017 г., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация, ще се извършва до 15.00 часа, огледа на обекта до 15.30 часа, внасянето на депозита до 16.00 часа, а подаването на предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване до 16.30 часа на 23.05.2017 г., включително.
Наемателят /наемателите/ ще внасят ежемесечни режийни разноски включвашти разходите за ток и вода за всяка клетка в размер на 16,67 лв. /Шестнадесет лева и 67 ст./ без ДДС, по банкова сметка на община Априлци в Търговска Банка „ОББ” – клон Априлци, (IBAN) BG24UBBS 80 02 31 11 19 45 10, банков код UBBSBGSF,или касата на общината.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИЯ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Допълнителна информация на тел. 06958/22 22  “Общински имоти”
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"