Български пощи
Новини и съобщения
Допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 52218.541.302
30.01.2018О Б Я В Л Е Н И Е
№ 172
от 30.01.2018 г.

 
Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ, /съобщава, че със Заповед №32/29.01.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изменение  на  подробен устройствен план-план за регулация и изработване на план за застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен  имот с идентификатор  52218.541.302, обособен в УПИ VIII отреден „За жилищно строителство” и УПИ IV отреден ”За озеленяване” от кв.65  по регулационния  план на гр.Априлци кв.Острец с което:
1.Поземлен имот с идентификатор 52218.541.302 да се обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот, регулационните граници на които да се поставят в съответствие с имотните им граници и се предвиди свързано ниско застрояване по границата между VIII-302 и УПИ VII-422, кв.65 при условията на чл.21, ал.5 от ЗУТ, с което се запазват съществуващите  сгради в  имота при спазване на изискванията на чл.31, ал.1 и ал.5 от ЗУТ и се предвиди режим на устройство, съгласно изискванията за жилищна устройствена зона с малка височина на Наредба №7 за ПНУОВТУЗ.
Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.


Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ .../ П /...
Кмет на Община Априлци

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"