Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Tърг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за 2018 г.
26.10.2018


О Б Я В А

На основание чл.35 от ЗОС, чл.111, чл.112, ал.1, т.1 и чл.115 от Закона за горите, чл.23 от НРУГТ – собственост на Община Априлци Глава ІІІ, чл.46, т.1, чл. 49, ал.1, т.1 и чл.38 от НУРВИДГТ - държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни продукти от тях  и Решение № 486 от Протокол № 48/27.09.2018 г. на Общински съвет Априлци
Община Априлци:
1. Ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по подотдели съгласно Опис - Приложение № 1
2. Начална тръжна цена на дървесината е описана в колона 25 /двадесет и пет/ по подотдели съгласно Опис - Приложение № 1.
3. Стъпката за наддаване е описана в колона 27 /двадесет и седем/ по подотдели съгласно Опис - Приложение № 1.
4. До участие в публичния търг за подотдел 112”г” ще 1се допускат само регистрирани търговци, отговрящи на условията на чл.115 от Закона за горите и чл.38 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни продукти от тях – местни търговци, подали заявления в законно определения срок - 01.10.2017 г..
5. Тръжната документация се закупува в касата на Общински Център за информация и услуги на първи етаж в сградата на Община Априлци срещу 20.00 лв. в брой без ДДС, в срок до 11.00 часа на 07.11.2018 г., включително.
6. Оглед на дървесината по подотдели се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 14.00 часа на 07.11.2018 г. след предварителна заявка и закупена тръжна документация.
7. Депозитната вноска за участие в публичния търг, описана в колона 26 /двадесет и шест/ по подотдели съгласно Опис - Приложение № 1, се внася по банкова сметка на община Априлци в Търговска Банка „ОББ” – клон Априлци, (IBAN) BG59UBBS 80 02 33 00 28 47 10, банков код UBBSBGSF  в срок до 16.00 часа на 07.11.2018 г., включително.
8. Предложенията за участие в публичния търг се подават в Общински център за информация и услуги на гражданите, в срок до 16.30 часа на 07.11.2018 г., включително.
9. Публичният търг ще се проведе на 08.11.2018 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Априлци.
10. При неявяване на кандидати ще се проведе повторен публичен търг на 15.11.2018 г., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация да се извършва до 11.00 часа, огледа на дървесина по отдели - до 14.00 часа, внасянето на депозита - до 16.00 часа, а подаването на предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване - до 16.30 часа на 14.11.2018 г. включително.
11. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % /пет процента/ от достигната на публичния търг максимална тръжна цена.

12. Задатък в размер 30 % /тридесет/ процента  с включен ДДС от достигнатата на публичния търг максимална тръжна цена е вносим преди сключването на договора.
 До достигане на 65 % от добитата подлежаща на експедиция дървесина, същата се заплаща авансово преди нейната експедиция. Не се допуска експедиция на дървесина, която не е предварително заплатена.
14. До участие в публичния търг с явно наддаване не се допускат кандидати, които:
14.1 са обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност;
14.2. се намират в ликвидация:
14.3. са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
14.4. са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), с ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 ЗГ;
14.5 са сключили договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;
14.6 са лишени от право да упражняват търговска дейност;
14.7 имат парични задължения към държавата или към Община Априлци, установени с влязъл в сила акт на съответният компетентен  орган; 
14.8. не отговарят на техническите и квалификационни изисквания за извършване на ползването на дървесината, определени в заповедта за откриване на процедурата и условията за провеждането и.

Изискването по т. 14.3. и 14.6. се отнася за управителите и членовете на управителните органи на  кандидатите.

Минимални технически и квалификационни изисквания за извършване на добива на дървесината, както следва:
1. Квалификационни изисквания:
а) Да има наети на трудов или граждански договор: лицензиран лесовъд минимум 1/един/ за дейността „планиране и организация на добива на дървесина” в горски територии; минимум 2 броя заети работници на трудов договор или граждански договор, в т.ч. моторист-секач – минимум 1 бр, който да притежава документи, доказващи правоспособност за работа в дърводобива (работа с бензино-моторни триони, удостоверения за дървосекач и/или относими такива, към дърводобивната дейност в сектора). 
Изискването за нает лицензиран лесовъд не се прилага, когато физическото лице, едноличният търговец или член на управителните органи на юридическото лице е лесовъд, регистриран за дейността  “планиране и организация на добива на дървесина”.
2 Технически изисквания:
a) декларация за налични технически средства- техника и персонал:
- БМТ – минимум 2 (два) бр., придружени с необходимите документи /свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника по реда на ЗРКЗГТ, талон за преминал технически преглед по реда на ЗРКЗГТ и ЗДвП /; когато са собствени - доказва се с копие на фактура или извлечение от инвентарна книга; когато са наети - с договор за наем, заверени с «вярно с оригинала» с подпис на представляващия участник; 
в)животинска тяга - 4 броя регистрирани в БАБХ, представят се копия на паспорти или справка за животни в животновъден обект, издадена от БАБХ, договори за наем и др.;


Тръжна документация - тук!
Допълнителна информация на тел. 06958 / 22 22  “Общински имоти”
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"