Български пощи
Новини и съобщения
Допуснато изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ 52218.546.178
24.10.2017О Б Я В Л Е Н И Е
№ 1345

гр.Априлци 24.10.2017 г.

Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/съобщава, че със Заповед №408/20.10.2017г. на Кмета на Община Априлци е  допуснато изменение на подробния устройствен план – план за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ , с който:
1.От поземлен имот с идентификатор 52218.546.178 да се обособят  два нови урегулирани поземлени имота, съответно с номера VII-550, VIII-551,в кв.13, в съответствие с идеалните части от правото на собственост, като се запази предназначението им ниско жилищно застрояване съгласно приложената скица-проект за делба.
Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.

Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ
Кмет на Община Априлци

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"