Български пощи
Новини и съобщения
Допуснато изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ за пи 52218.513.45 включен в УПИ XIX и УПИ X от кв. 31 по плана на гр. Априлци, кв. Зла река
18.07.2017O Б Я В Л Е Н И Е
№ 893
Априлци, 18.07.2017г.Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/съобщава, че със Заповед №273/17.07.2017г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване за пи 52218.513.45 включен в УПИ XIX и УПИ X от кв. 31 по плана на гр. Априлци, кв. Зла река, с което:
1.от поземлен имот с идентификатор 52218.513.45 по КК на гр. Априлци да се обособи самостоятелен урегулиран поземлен имот X-45, регулационните граници на който да се поставят в съответствие с имотните граници и се предвиди режим на устройство и застрояване при спазване на изискванията за устройство на територии от разновидност за жилищно строителство със следните нормативи на застрояване: височина на застрояване – до 10м, плътността на застрояване да не надвишава 60%, интензивност на застрояване – до 1,2 и площ за озеленяване - минимум 40%, начин на застрояване –свободно разположено в урегулирания поземлен имот.


Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.

Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ ....../ П /.........
Кмет на Община Априлци

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"