Български пощи
Новини и съобщения
Допуснато ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПР И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 52218.541.311, УПИ XV-440 и IV-439, кв.74 и улична регулация от О.Т.283 през О.Т.285 до О.Т.285А, кв. Острец
18.05.2017О Б Я В Л Е Н И Е

№ 593
Априлци, 18.05.2017 г.

Община Априлци, област Ловеч на основание чл.124б,ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/съобщава, че със Заповед №198/17.05.2017г. на Кмета на Община Априлци е допуснато ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 52218.541.311, УПИ  XV-440 и  IV-439, кв.74 и улична регулация от О.Т.283 през О.Т.285 до О.Т.285А, кв. Острец, гр.Априлци, с което се предвижда:
1.Обособяването на два самостоятелни урегулирани поземлени имота от ПИ с идентификатор 52218.541.311, като регулационната граница между тях се запази по действуващата регулационна граница между парцел  XV-440 и  IV-439, кв.74, а останалите регулационни граници да се поставят в съответствие с границите на поземления имот.
2. Да се предвиди свободно основно ниско застрояване в новообразуваните урегулирани поземлени имоти XV-311 и  IV-311и свързано допълващо застрояване по границата между тях, както и свързано застрояване между УПИ V-441 и новообразувания УПИ XV-311, кв.74 при условията на чл.21, ал.5 от ЗУТ, като се запазят съществуващите сгради в имот с идентификатор 52218.541.311, при спазване на изискванията на чл.31, ал.1 и чл.42, ал.1 от ЗУТ.
3. Изменение на улична регулация на част от улица с О.Т. 283 през О.Т. 285 до О.Т.285А, по плана на кв.Острец, гр. Априлци, като същата се съобрази с трасето на съществуващата улица и с имотните граници на поземлените имоти, които се обслужват от нея.
Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.


Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ ......../ П /.........
Кмет на Община Априлци


*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД


Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"