Български пощи
Новини и съобщения
ПОКАНА за консултиране с местната общност по Проект "Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци"
09.07.2018


ПОКАНА
за консултиране с местната общност по Проект "Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци" подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
През юли 2018 г. Община Априлци ще кандидатства с Проект "Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на ПРСР 2014-2020 година, в тази връзка Община Априлци кани всички заинтересованите страни, да изразят своето мнение и препоръки относно проекта.
Проектът "Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци" ще се осъществи на територията на гр. Априлци в УПИ III, кв. 95 по плана на кв.Острец, гр.Априлци, Поземлен имот 52218.546.555, Общинска публична собственост, с Начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина, площ 9148 кв.м.
Проектирано е открито спортно игрище, което е мултифункционално, с възможност за игра на тенис на корт, волейбол и баскетбол и футбол на малки вратички. Откритата спортна площадка е с размери 48,00м. на 28,00м. В нея са разположени спортни съоръжения за игрище за тенис на корт, за баскетбол, волейбол и футбол на малки вратички. Върху игрището е предвидена и съответната маркировка върху настилка различните вида спорт.
Игрището е предвидено да бъде оградено с предпазна мрежа, която е с височина до 6м., каквито са изискванията при проектиране на игрища. Предвидена е каучукова настилка, която ще се положи върху твърда настилка. Останалата част на терена на имота около игрището ще бъде затревена. Проекта предвижда също и изграждане на паркинг за автомобили с настилка от бетонови решетъчни плочи на тревна основа.
Основният резултат, който ще бъде постигнат с реализирането на проекта е 1296 кв.м. създадена площ за спортни дейности за гр. Априлци и създадена комфортна зона за развлечение, развитие на физическата култура и спорта за населението и посетителите на града. Новоизграденото игрище ще се ползва от населението на гр. Априлци - предимно от младежи и девойки.
Проектното предложение "Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци" е в пълно съответствие с  провежданата политика на Община Априлци за повишаване качеството на живот, социално включване и подобряване състоянието на спортната инфраструктура.
С настоящото отправяме покана към Вас, представители на заинтересованите страни от община Априлци, да вземете участие в общественото обсъждане на проекта.

Предложения и коментари по публикувания Проект "Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци"  могат да се изпращат в срок до 17:00 часа на 13 юли 2018 година на електронната поща на Община Априлци – apriltsi1976@abv.bg

Очакваме Вашето активно участие в дискусията!

Допълнителна информация:
Община Априлци
Ул.”Васил Левски” № 109, ет.2, ст.5 и 6
Ел.страница на Община Априлци - http://www.obshtina-apriltsi.com


С уважение,

Д-р Младен Пелов
Кмет на Община Априлци
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"