Български пощи
Новини и съобщения
ОБЯВЛЕНИЕ за допуснато изработване на проект за изменение на ПУП – /ПЗР/ за поземлен имот 52218.513.304
13.06.2017О Б Я В Л Е Н И Е

№ 707.
Априлци, 13.06.2017 г.

Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/съобщава, че със Заповед №218/30.05.2017г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване  изменение на подробен устройствен план– план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за  поземлен  имот с идентификатор 52218.513.304 по кадастралната карта на гр. Априлци, обособен в УПИ XV от кв.39 по регулационния  план на гр. Априлци кв. Видима, който да се изработи в следните съставни части:
1.Изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор  52218.513.304,  по кадастралната карта на гр. Априлци, обособен в УПИ XV,  от кв.39 по регулационния  план на гр. Априлци кв. Видима, с който поземлен имот с идентификатор 52218.513.304 да се обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот, регулационните граници на които да се поставят в съответствие с имотните му граници с номер XV–304, кв.39 по плана на гр. Априлци, кв. Видима и се  определи  предназначение „За производствени нужди”. Поземлен имот с идентификатор 52218.513.305 да се урегулира по имотни граници с предназначение „За озеленяване”. Да се запази уличната регулация по действащия план за регулация на гр.Априлци, кв.Видима.
Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.

Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.


Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ ……/ П /……
Кмет на Община Априлци

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"