Български пощи
Новини и съобщения
Допуснато изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 52218.262.62
01.11.2017О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1369
Априлци, 31.10.2017 г.

Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/съобщава, че със Заповед №411/30.10.2017г. на Кмета на Община Априлци е  допуснато изработване на подробен устройствен план – план за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен  имот с идентификатор 52218.262.62, който да се урегулира по имотни граници с номер I-262.62. Плана за застрояване да предвиди запазване на съществуващата туристическа сграда, местоположението на която определя свързано застрояване по границата с поземлен имот 52218.262.65 при спазване на изискванията на чл.21,ал.1 и ал.2 и чл.31,ал.1, във връзка с чл.35,ал.3 от ЗУТ, с предназначение  „За рекреационнна дейност”,  при спазване на изискванията за устройство и застрояване на територии за рекреационни дейности /Ок/  с показатели:  височина – до 10м; плътност на застрояване – до 30%; коефициент на интензивност – до 1,5; минимална озеленена площ – 50%;  застрояване – свободно .
Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.


Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ
Кмет на Община Априлци


*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"