Български пощи
Заповеди
Заповед № 298 от 24.09.2014 г., за недопускане на нарушения на обществения ред и осигуряване на нормално протичане на изборния процес и въвеждане на временна забрана за провеждане на масови мероприятия и продажба на алкохолни напитки
24.09.2014


ЗАПОВЕД

№ 298
гр. Априлци, 24.09.2014г.


   С Указ № 201 от 06.08.2014 г. (обн. ДВ, бр. 65 от 06.08.2014 г.), Президентът на Република България насрочи на 05 октомври 2014 г. избори за Народно събрание.
   Съгласно чл. 133, ал. 6 от Изборния кодекс и т. 15.8 от Решение на ЦИК № 722-НС от 15.08.2014 г., не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден. С цел недопускане на нарушения на обществения ред и осигуряване на нормално протичане на изборния процес, възниква необходимост от въвеждане на временна забрана за провеждане на масови мероприятия и продажба на алкохолни напитки на територията на Община Априлци 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.
   Предвид гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 4 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 133, ал. 6 от Изборния кодекс, т. 15.8. от Решение № 722-НС от 15.08.2014 г. на ЦИК във връзка с чл. 13, ал. 1 от Изборния кодекс и Указ на Президента на Република България № 201 от 06.08.2014 г.,

НАРЕЖДАМ:
1. Забранявам организирането и провеждането на масови мероприятия на територията на Община Априлци, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред, за времето от 00.00 ч. на 04.10.2014 г. до 24.00 ч. на 05.10.2014 г.
2. Забранявам продажбата на алкохолни напитки в търговските обекти, в заведенията за обществено хранене и на други обществени места на територията на Община Априлци за времето от 00.00 ч. на 04.10.2014 г. до 24.00 ч. на 05.10.2014 г.
3. Задължавам длъжностните лица по гражданско състояние в Община Априлци да уведомяват за забраната по т. 1 и т. 2 от настоящата заповед, лицата желаещи да сключат граждански брак на територията на Община Априлци на 04.10.2014 г. и на 05.10.2014 г.
4. Забраната не се прилага при тъжни тържества и събития.

Изпълнението на заповедта възлагам на Началник РУП на МВР гр. Троян.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на общината и Началника на РУП на МВР гр. Троян.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите чрез средствата за масово осведомяване.


БЕНКО ВЪЛЕВ .../П/...
Кмет на Община Априлци

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"