Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Обява до заинтересованите лица и общественост - Изграждане на изкуствени неравности, пешеходна пътека тип „Зебра"
01.07.2019

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
Община Априлци, гр.Априлци, кв. “Ново село”, ул.”Васил Левски” №109, телефон - 06958 22 22 . факс 06958/ 22-85email: apriltsi1976@abv.bg/
наименование на физическото или юридическото лице, адрес/телефон
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на изкуствени неравности, пешеходна пътека тип „Зебра” по пътното платно на ул. „Стара планина” в гр. Априлци, кв. „Зла река”, с цел ограничаване на скоростта на движение на автомобилите при входа за парка в кв. „Зла река” на гр. Априлци.  Пешеходната пътека ще бъде изградена на кръстовището на ул. „Стара планина” и ул. „Иглика”, при осова точка 146 в ПИ 52218.512.488,  представляващ второстепенна улица от уличната мрежа на гр. Априлци, кв. „Зла рака”.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/
За контакти: Аделина Балджиева – ст..спец. „Екология и Инспекторат” в Община Априлци, гр. Априлци, ул. „Васил Левски”, тел. 06958/22 22
/лице, адрес, телефон/
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен – 5800, ул. “Ал. Стамболийски” № 1а,  e-mail: office@riew-pleven.eu.
Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
1. Данни за възложителя:
Община Априлци, гр.Априлци, кв. “Ново село”, ул.”Васил Левски” №109, телефон - 06958 22 22 . факс 06958/ 22-85email: apriltsi1976@abv.bg
Седалище: Община Априлци, гр.Априлци, кв. “Ново село”, ул.”Васил Левски” №109, БУЛСТАТ: 000291627
Пълен пощенски адрес: гр.Априлци, обл. Ловеч, кв. “Ново село”, ул.”Васил Левски” №109
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 06958 22 22, факс 06958/ 22-85 email: apriltsi1976@abv.bg
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: д-р Младен Максимов Пелов –Кмет на Община Априлци
2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет (в т.ч. на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС), обща използвана площ; посочва се дали е: за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или за изменение на производствената дейност, за необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); за предвидени изкопни работи, за предполагаема дълбочина на изкопите, за ползване на взрив;
Инвестиционното предложение предвижда „Изграждане на изкуствени неравности, пешеходна пътека тип „Зебра” по пътното платно на ул. „Стара планина” в гр. Априлци, кв. „Зла река”, с цел ограничаване на скоростта на движение на автомобилите при входа за парка в кв. „Зла река” на гр. Априлци. Улица „Стара планина” е част от общински път  LOV 1001, изграждането на изкуствената напречна неравност е предвидено  на км 0+465. ”.  Пешеходната пътека ще бъде изградена на кръстовището на ул. „Стара планина” и ул. „Иглика”, при осова точка 146 в ПИ 52218.512.488,  представляващ второстепенна улица от уличната мрежа на гр. Априлци, кв. „Зла рака”, публична общинска собственост.
Предвижда се в посока от гр. Априлци към х. Плевен на разстояние от 65м. до изпъкналата изкуствена напречна неравност за ограничаване скоростта на движение с трапецовидно напречно сечение де се постави един пътен знак А19 – Деца, на разстояние от 50м. да се поставят три пътни знака, поставени един под друг А13 – Изкуствени неравности по платното за движение, А18 – Пешеходна пътека и В26 – Забранено е движение със скорост  по-висока от разрешената (30км/ч),  пред самата пешеходна пътека се поставя един пътен знак Д17 – Пешеходна пътека /сдвоен/.
Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, няма изкопни работи и няма де се ползва взрив.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение в случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС - одобрени устройствени планове съгласно чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС, в които са определени зони/територии за безопасни разстояния до предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал; необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон;
Одобрена Кадастрална карта на гр. Априлци и  ОУП на Община Априлци.
Инвестиционното предложение е съгласувано с Областна дирекция на МВР-Ловеч, сектор „Пътна полиция”.
4. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, в т.ч. на големи аварии с опасни вещества за случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;
гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч, кв. „Зла река”, ул. „Стара планина”, ПИ с идентификатор - 52218.512.488, представляващ второстепенна улица от уличната мрежа на гр. Априлци, кв. „Зла река”, публична общинска собственост.
Пешеходната пътека ще бъде изградена на кръстовището на ул. „Стара планина” и ул. „Иглика”, при осова точка 146 в ПИ 52218.512.488,  представляващ второстепенна улица от уличната мрежа на гр. Априлци, кв. „Зла рака”, с координати Х 4657595.574  Y 8636072.563 по Балтийска координатна система 1970 зона К3.
Няма да бъдат засегнати елементи от НЕМ и защитени територии, обекти подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие. За връзка с обекта ще се ползват съществуващите пътища. За това не се налага изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови съоръжения;
Не се предвижда
6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води;
Няма
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители;
Няма
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране;
Не се предвижда
9. Очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.;
Няма
10. В случаите по чл. 103, ал. 1 ЗООС - очаквани количества, вид и класификация на опасните вещества съгласно приложение № 3 към ЗООС.
Няма

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"