Български пощи
Новини и съобщения
Допуснато изработване изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.546.178
18.05.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 595

Априлци, 18.05.2017 г.

Община Априлци, област Ловеч на основание чл.124б,ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/съобщава, че със Заповед №199/17.05.2017г.на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване изменение на подробен устройствен план – план за регулация и изработване на план за застрояване /ПУП-ПРЗ/  за  ПИ 52218.546.178, попадащ в  УПИ VI, кв.13, с предназначение „За почивни станции” и улична регулация  от о.т. 37 през о.т. 36, 35, 34, 55, 56, 57 до о.т. 58  кв.13, по плана на гр. Априлци, кв. Острец с което
1.Да се измени уличната регулация между о.т. 37 до о.т.34 и да се проектира нова върху трасето на съществуващата улица по кадастралната карта с нови осови точки 901 до о.т.902 и за частта от улица с о.т. 34 до о.т.57  да се проектира нова върху трасето на съществуващата улица по кадастралната карта с нови осови точки с номера от 901 до о.т.909.
2.От поземлен имот с идентификатор 52218.546.178 се обособят  два нови урегулирани поземлени имота, съответно с номера VII-178, VIII-178 в кв.13 с предназначение за ниско жилищно застрояване.
3.За поземлени имоти с идентификатори 52218.546.176 и 52218.546.177 да се обособи един урегулиран поземлен имот с номер IX -176,177 в кв.13 също с предназначение за ниско жилищно застрояване.
4.Поземлен имот с идентификатор 52218.546.231 да се урегулира по имотни граници като запази предназначението си за ниско жилищно застрояване и поземлен имот с идентификатор 52218.546.165 да се урегулира в УПИ X с предназначение”за озеленяване” в кв.11 по плана на гр. Априлци, кв. Острец.
Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.

Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ ......../ П /..........
Кмет на Община Априлци

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"