Български пощи
Новини и съобщения
Открит конкурс за възлагане добив на дървесина в подотдел 124”б” от горските територии, собственост на Община Априлци, извоз до временен склад и транспорт на добитата дървена до обекти публична общинска собственост
07.07.2017
На основание чл.10, ал.1, т.1, чл.15 и чл.16 от  Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни продукти от тях, чл.27 от Наредба за реда за управление на горските територии – собственост на Община Априлци   и Решение № 339 от Протокол № 28/29.06.2017 г. на Об.С - Априлци със Заповед № 260 от 07.07.2017 г. на Кмета на Община Априлци е стратиран открит конкурс за възлагане добив на дървесина в подотдел 124”б” от горските територии, собственост на Община Априлци, извоз до временен склад и транспорт на добитата дървена до обекти публична общинска собственост, съгласно ОПИС.

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"