Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 66771.501.385 и 66771.501.386
19.03.2019ОБЯВЛЕНИЕ
№ 331
Априлци, 19.03.2019г.

Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №76/15.03.2019г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 66771.501.385  и 66771.501.386 по кадастралната карта на с.Сканадалото, обособени в УПИ VIII,кв.14 и промяна на улична регулация между о.т.109, 106, 107 към о.т.70 по регулационния план на с. Скандалото, област Ловеч, с което:
1. ПИ с идентификатори 66771.501.385 и 66771.501.386 се обособят в самостоятелни урегулирани поземлени имоти - УПИ VШ-385 и УПИ Х-386 като вътрешните регулационни граници да се поставят в съответствие с имотните граници.
2. Промяна на  уличната регулация на улица между о.т. 109 и о.т. 106 по имотните граници на ПИ с идентификатор 66771.501.385, а между о.т. 106, 107 към о.т.70. се осигури тротоар с ширина 1,00м.
3. За новообособените урегулирани поземлени имоти УПИ VШ-385 и УПИ Х-386 се запази предназначението по действуващия регулационен план на с.Скандалото - „за жилищно застрояване“, като плана за застрояване да предвиди запазване на съществуващото застрояване в новообразуваните урегулирани поземлени имоти, което създава свързано застрояване между тях и съседния УПИ IX-118 от кв.14.
Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.

Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ
Кмет на Община Априлци
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"