Български пощи
Новини и съобщения
Допуснато изработване на проект за ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 52218.638.11, гр.Априлци, кв.Център, строителен полигон „Паздерите”
14.11.2018
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 1414
Априлци, 14.11.2018 г.

Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №365/13.11.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за  подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 52218.638.11, по кадастралната карта на  гр.Априлци, кв.Център, строителен полигон „Паздерите”, област Ловеч, който да се обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот по имотни граници с конкретно предназначение  „За ниско жилищно застрояване” при спазване на изискванията за устройство и застрояване на територии от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина“ /Жм/  с показатели:  височина – до 10м; плътност на застрояване – до 60%; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%;  застрояване – свободно.
Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.


Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ
Кмет на Община Априлци

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"