Български пощи
Новини и съобщения
Публичен търг с явно наддаване на 18.05.2017 г., за отдаване под наем за срок от 10 години на 15 кв.м. от ПИ с идентификатор 52218.546.113
10.05.2017
Със Заповед № 190 от 05.05.2017 г. на Кмета на Община Априлци, на основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.19, ал.1 ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ на Общински съвет Априлци, Решение № 570/30.04.2015 г. на Общинския съвет Априлци
 е открита следната процедура:
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на 15 кв.м. от ПИ с идентификатор 52218.546.113 с ТПТ “Урбанизирана”, с НТП „Комплексно застрояване”, с площ 5591 кв.м., по КККР на град Априлци, кв.Острец, одобрени със Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителният директор на АГКК, индивидуализирани в кадастралната карта с имот с идентификатор 52218.546.113.3
 
Определената от Общински съвет Априлци начална тръжна месечна наемна цена е в размер на 46,74 лв. /Четиридесет и шест лева и 74 ст./  без ДДС.
Тръжната документация се закупува в касата на Общински център за информация и услуги на първи етаж в сградата на Община Априлци срещу 20.00 /Двадесет/ лв., без ДДС в срок до 15.00 часа на 17.05.2017 г., включително.
Оглед на обекта се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 15.30 часа на 17.05.2017 г., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.
Депозитната вноска за участие в публичния търг в размер на 46,74 лв. /Четиридесет и шест лева и 74 ст./ , се внася по банкова сметка на община Априлци в Търговска Банка „ОББ” – клон Априлци, (IBAN) BG59UBBS 80 02 33 00 28 47 10, банков код UBBSBGSF, в срок до 16.00 часа на 17.05.2017 г., включително.
Предложенията за участие в публичния търг се подават в Общински център за информация и услуги на гражданите, в срок до 16.30 часа на 17.05.2017 г., включително.
Публичния търг ще се проведе на 18.05.2017 г. от 11.30 часа в заседателната зала на Община Априлци.
При неявяване на кандидати ще се проведе повторен публичен търг на 25.05.2017 г., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация, се извършва до 15.00 часа, огледа на обекта до 15.30 часа, внасянето на депозита до 16.00 часа, а подаването на предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване до 16.30 часа на 23.05.2017 г., включително.

Допълнителна информация на тел. 06958 / 22 22  “Общински имоти”

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"